بسته بندی

عملیات بسته بندی محصولات، با توجه به نوع سفارش با دو روش بسته بندی High Frequency sealing pack و Thermo pack انجام می گیرد. بدین شکل که با استفاده از این دو روش ضمن بسته بندی محصولات با بالاترین پارامترهای امنیتی و به حداقل رساندن امکان جعل محصول اصلی، امکان تهیه ی پک های اختصاصی جهت سفارش دهندگان فراهم گردیده که این امر حتی برای سفارش های محدود نیز قابل اجرا می باشد.
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا