آزمایشگاه

نـظر به خطی مـشی شرکت مبنی بر تـضمین کیفـیت و خلوص فلزات گران بها، مطـابق با اسـتانـدارد های مـلی و جهـانی و ضرورت انـجام تحقـیق و توسـعه در زمیـنه افـزایـش ریکـاوری فـلزات گـران بهـا و همچنین استفاده از آخرین روش های اندازه گیری خلوص فلزات گرانبها در کلیه شمش ها و آلیاژهای فلزی و کنسانتره فـلزات گـرانبـها ،این شرکت با همکاری آزمایشگاه آکرودیته عـیارسنـجی فـلزات گرانبها و کانسنگ معـدنی گـروه زرمـــهر نسبت به راه انـدازی آزمـایشگـاه بسـیار مدرن با بالاترین امکانات و تجهیزات مورد نیاز اقدام نموده است کـه این واحد در کنار انجام وظایف مشخص شـده، وظــیفه تطابق کــیفیت کلیه محصولات با استانداردهای جهانیISO/IE17025:2005 و بــــــــــــــــــه روش مـــــــــــعتبر Fire Assay Atomic Absorption Spectrophotometer را نیـــز انــجام می دهد.
ضمنا این شرکت موفق به اخذ نشان استاندارد ایران برای شمش های خالص طلا ( عیار های 999.9-999و 995) و مصنوعات طلا (عیار های 916-833 و 750)و شمش نقره با عیار 99.9 و همچنین عیار 925 برای مصنوعات نقره گردیده است.
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا