محصولات پارسیس


 
شمش 1 اونسی
5,959,139 تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
شمش 10 گرمی
1,971,810 تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
شمش 5 گرمی
1,007,160 تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
شمش 2.5 گرمی
541,185 تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
شمش 1 گرمی
239,800 تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 

شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا