اقلام خرید

# نام کالا وزن (گرم) عیار متریال تعداد مبلغ(تومان) مجموع(تومان)
{{ persianNumber($index + 1) }} {{ x.name }} {{ x.FaName }}
{{ x.name }}
{{persianNumber(parseFloat( (x.theme === "jewelry" ?x.jewelryWeight:x.Weight).toFixed(3).toString()))}} {{persianNumber(x.theme === "jewelry" ?18:24)}} {{x.theme === "shemshenoghretala" ?'نقره':'طلا'}} طلا {{ PriceDotted(persianNumber(x.gold)) }} {{ PriceDotted(persianNumber(x.cost)) }} {{ PriceDotted(persianNumber(x.cost * x.quantity)) }}
حق ضرب با احتساب مالیات {{ PriceDotted(persianNumber(x.wage)) }}
مجموع مبلغ : {{PriceDotted(persianNumber(total))}}


logo-samandehi